rgeorgieva

фев. 272023
 
 27.02.2023  Posted by at 19:09 Всички No Responses »

Share Button
сеп. 272022
 
 27.09.2022  Posted by at 21:32 Всички Коментарите са изключени за [:bg]Започна новата учебна година в ПБНУ „РОДИНА“[:]

[:bg]Пожелания за успешна и спорна учебна година!

[:]

Share Button
сеп. 192022
 
 19.09.2022  Posted by at 19:26 Всички Коментарите са изключени за [:bg]ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РEД НА ПБНУ „РОДИНА“ – гр. МАЛАГА[:]

[:bg]учебна година 2022/23.

ВЪТРЕШEН   ПРАВИЛНИК   КЪМ УСТАВА НА Асоциация Малага-България 2010  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПБНУ ” Родина”

 

1.Обучението в Първо българско неделно училище ” Родина” –  гр. Малага,се осъществява от Асоциация Малага-България 2010, регистриранa съгласно законодателството на Испания за извършване на образователно-културна дейност, като  спазва законодателните изисквания на МОН на РБългария за Българските училища в чужбина

Асоциация Малага-България 2010:

-избира учителския състав, училищен ръководител и при необходимост  друг непедагогически персонал, например счетоводител и координатор човешки ресурси,

-осигурява материалната база и безопасни условия на обучение

-взима решения  за   разпределяне на финансовите и материални ресурси, определя финансовото възнаграждение на персонала на училището,

-определя след обсъждане с родителския съвет, ако е необходимо, с  цел посрещане  на разноски, които не се покриват от  МОН,  училищни вноски.  Средствата от тези вноски се използват единствено за покриване на разходи, свързани с дейността на училището. Бюджетът на ПБНУ  “Родина”, финансовият  годишен отчет   и  вноските   се  приемат от обикновено общо събрание.

-съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства,

-спомага за решаването на текущи проблеми на училището.

 

Дейността на българските неделни училища се подпомага със средства от бюджета на МОН на РБългария и обучението в ПБНУ ” Родина” е съобразена с програмите и изискванията на МОН.

Дейността на членовете на Асоциация Малага-България 2010 , свързана с ПБНУ ” Родина”, е доброволна, материално възнаграждение получават учителите, училищният  ръководител, счетоводителят или друг непедагогически персонал, както и водещите извънкласна дейност. Лицата , които получават материално възнаграждение, не могат да бъдат избирани като председател у заместник -председател на асоциацията.

Учителският състав, училищният ръководител и  непедагогическият персонал се избират на конкурсен принцип по документи и/или интервю. Договорите сe сключват за една учебна година. След приключването им на обикновено общо събрание се решава  с кои учители ще бъде сключен нов договор. За свободните места се обявява избор. Училищният ръководител се избира и гласува от обикновено общо събрание за 2 години. На обикновено общо събрание се избира  комисия, състояща се от най-малко 5 членове, която избира училищния персонал за обявените свободни места по предварително изработени от нея критерии. По правило  членове на комисията са  председателят , заместник- председателят и училищният ръководител. Представител на  родителския съвет  може  да участва в заседанията на комисията. По изключение изборната комисия може да се се определи от УС. Резултатите от конкурса проведен от комисията се представят на  общо събрание за гласуване.

Училищният състав споделя и приема целите на асоциацията, като работи за доброто име и авторитета на училището.

 

2.За цялостната дейност на Първо българско неделно училище ” Родина”отговаря училищен ръководител, определен от Асоциация Малага-България 2010.

Училищният ръководител :

-oсъществява контрол на изпълнението на учебния план и учебните програми и на положената преподавателска работа в Първо българско неделно училище  “Родина”

-взима решения за текущи проблеми на училището и по теми, свързани с реализирането на обучението и извънкласната дейност,

-организира приемането и обучението на ученици в училището,

-следи за воденето и съхранението на документацията  на  училището,

-следи за правилното изразходване на средствата, като изготвя  заедно със счетоводителят  предварителен разчет и предложение  за разходите, свързани с дейността на училището, които се представят на УС на асцоциацията за одобрение

-планира и реализира мерки за развитието на училището,

-следи за осигуряването на безопасни условия на обучение и за опазването  на материално-техническата база на училището,

-изготвя отчети до МОН,

-подписва и подпечатва документи, свързани със спецификата на неговата дейност.

 

Учителският състав реализира  обучението и извънкласната дейност, oсъществява  изпълнението на учебния план и учебните програми, спазва етичния кодекс на работещите с деца. С цел обсъждане решаването  на текущите проблеми  и  дейности на училището се създава учителски съвет, съставен от училищния ръководител и всички учители, включително водещите извънкласна дейност, който заседава най-малко 1 път на 2 месеца. Член на УС или представител на асоциацията, определен от УС, може да присъства на събранията, както и член на родителския съвет.

 

Счетоводителят и координатор човешки ресурси изготвя предложение за разчет  на средствата заедно   с училищния ръководител , отчита разходване на финансовите средствата, подготвя финансови отчети, събира училищните такси, изготвя трудовите договори и месечни платежни листове, извършва представяне и плащане на социални осигуравки и данъци и представяне на  данъчни декларации.

 

5.Към  Първо българско неделно училище ” Родина” се създава родителски съвет с най-малко 3 членове  като представетелен орган на родителите и орган за подпомагане и проследяване дейността на училището, избира се за срок от една година. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала. Училищният ръководител и учителският състав провеждат родителски срещи, като с цел решаване на административни и организационни задачи и проблеми на тези срещи могат да присъстват представители на асоциацията.

 

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището и асоциацията, като не могат да бъдат членове на управителния съвет на асоциацията и не могат да бъдат избирани за училищен ръководител,както и да са част от персонала на училището.

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.  На заседанията може да присъства председателят на асоциацията с право на съвещателен глас.

Родителският съвет   прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси , съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност; подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности и осъществява  контрол върху дейността на училището, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в Испания и представя годишен отчет до МОН.

 

Асоциация Малага-България 2010 и нейният УС , училищният ръководител, учителският състав и неподагогическият персонал и  родителският съвет cътрудничaт помежду си  за доброто функциониране на ПБНУ ” Родина”.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РEД НА ПБНУ „РОДИНА“ – гр. МАЛАГА

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в ПБНУ “ Родина“ – Малага.

Училище “ Родина“ – Малага, е официална образователна институция към асоциация “Малага – България 2010″, регистрирана в Испания, и организирано според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина. ПБНУ “Родина“ – Малага, e включено в Списък на МОН на българските неделни училища в чужбина

.Българското училище “РОДИНА“ – гр. МАЛАГА, е образователна структура от 1 до 12 клас включително и осигурява обучение по следните учебни предмети: български език, българска история , българска география и българска култура /народни танци, етнография , музика и фолклор/. На учениците от поготвителна група,  I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България.

ПРИЕМ

 1. ПБНУ “ Родина“ – Малага, предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 4- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година
 2. Всяко дете е добре дошло на едно пробно занятие. В случай че родителите решат детето им да бъде записано като ученик, попълват съответните необходими документи.
 3. Училището приема ученици през цялата учебна година, но удостоверения за завършен клас получават единствено учениците, които са посещавали редовно училищните занятия, допостими са 1/3 отсътствия .
 4. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището, като учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загубване или повреждане на учебник родителят дължи сума, равна на стойността му.
 5. Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиранедейността на училището. Родителите, които не дават разрешение за това, уведомяват ръководството в писмена форма и това се отразява в специален формуляр. Класният ръководител заедно с родителя определя формата, с която ще се избягва съответният ученик да попада в общите снимки.
 6. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището. Ако родителят не е подал писмена молба, ученикът след направените отсъствия се счита за самоизключил и не може да получи документ за завършен клас за съответната учебна година, но в случай, че пожелае, може да възстанови и да продължи посещението в училището.
 7. Документи за прием в училището се подават на 2 етапа. До 15 юни в края на всяка учебна година и до 30 септември в началото на следващата учебна година, за да могат да се направят своевременно заявки за учебници и учебни помагала. По същото време се заявяваи участието на детето в извънкласна дейност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 1. Учебните занятия започват в края насептемвр или началото на октомври и завършват в края на май за учениците до 4 клас и до средата на юни за по-големите ученици. Занятията се провеждат всяка събота. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на испанските училища.

ВЪТРЕШЕН РЕД

1.Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. Заспокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме. Учениците се приемат от класните ръководители 5 минути преди началото на занятията, а закъснелите ученици се придружават от дежурен родител или администратора. Учителите отговарят за безопастността на децата в промеждутъка на започване на извънкласните дейности. За открити уроци, посещения на родители или други лица в часовете се уведомява рьководителят на училището.

 1. За реда и безопасността в училище и по време на междучасията отговарят класните ръководители по класове.
 2. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните занаятия. Родителите уведомяват писмено кой е упълномощен освен тях да вземе детето им.
 3. В училището се използват само предварително определените пространства в определеното за това време. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени.Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от учителите и се съхраняват добросъвестно.
 4. Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др. , по време на учебните часове. При неспазване на това правило електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.
 5. Не е разрешено самостоятелно напускане на сградата на учениците под 12г.
 6. При отсъствие на училищния ръководител се посочва дежурен учител, който поема функции на ръководител за деня.

 

ФИНАНСИРАНЕ

 1. Българското училище “ Родина“ – Малага, се финансира от МОН и се подпомага при необходимост от родителски вноски. Средствата от родителските вноски се изпозват само за разходи на училището, непокрити от ПМС за българските училища в чужбина, и организиране на тържества на учениците. Всяко тримесечие се изготвя доклад за разхода на средствата, който се представя на Родителския съвет към училището.

2.Родителските вноски  се определят всяка учебна година и се обсъждат с родителския съвет или на първата обща родителска среща за учебната  година .

 1. За добрата работа на училището е изключително важно родителските вноски да се внасят навреме.

ПРАВА НА УЧИТЕЛЯ

1 Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като спазва изискванията на МОН.

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.
 2. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.
 3. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

1.Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика. Да спазва работната дисциплина.

 1. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми.
 2. Да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител.
 3. Да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището.
 4. Да се грижи за безопасността и опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.
 5. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.
 6. Да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
 7. Да провежда най-малко една родителска среща на година.
 8. Да спазват Правилника за вътрешния ред на училището и да запознаят учениците с него.

УЧЕНИЦИ

Ученикът има следните права :

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина.
 2. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 3. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 4. Ученикът има право на не повече от 1/3 отсъствия от училище по уважителни причини. При направени повече отсъствия , но не повече от 50%, по преценка на класния ръководител и  учителския съвет, ученикът може да получи свидетелство за завършен клас след провеждане на тестове за покриване на ниво и/или сред  представяне на разработени упражнения , теми.  Своевременното уведомяване на съответния преподавател за отсъствията е задължително, а писмено извинение от родителя се приема и по електронен път до следващото занятие.

Ученикът има следните задължения:

 1. Да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.
 2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина.
 3. Да не накърнява честта и достойнството на другите ученици и учителите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.
 4. Да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма;
 5. Да идва на училище, подготвен за съответния час.
 6. Да спазва дисциплината и реда по време на занятията.
 7. Да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение , както и Правилника за вътрешния ред на училището.

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.
 2. Да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.
 3. Да участват в родителските срещи. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика
 4. Да избират членовете на родителския съвет и да бъде избирани като такива

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Да се запознаят с учебния план и с Правилника на училището при записване на ученика

2.. Родителите отговарят за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка/.

3.Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

 1. Родителите се задължават да уведомяват навреме администрацията или преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина, като представят документ в писмена форма.
 2. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището.
 3. Родителите приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. след приключването им. В случай че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.
 4. Да запознаят ученика с Правилника за дейността и вътрешния ред на училището.
 5. Родителите уведомяват класния ръководител за евентуални налични алергии, здравословни порблеми на ученика, като изрично посочват  медикаменти и телефон при спешна ситуация.

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите и УС на асоциацията. Учителите, родителите и учителите , членовете на асоциацията спазват правилника за дейността и вътрешния ред на училището.

 

 

Мерки за безопасност свързани с особености на сградата на училището/Р.Г.Луна/

 

1.Учениците до 12г са придружени по време на учебните часове и  междучасията от учител.  Слизането от II етаж на сградата, както и напускането на класните стаи става под строй.

 1. Не се допуска самостоятелно излизане от класната стая на деца до 12г. Ако се налага родител да вземепо-рано детето си , това става от класната стая, след предварително уведомяване на учителя.
 2. Дежурен родител следи за безопосността на децата заедно с учителите.

4.Преди и след края на занятията, след предаването на детето на родителя, отговорността се носи от него.

5.По време на тържества ,учителите носят отговорност за децата  по класове до края на изявата им. След приключване на тържеството тази отговорност е на родителите.

6.Не се разрешава тичане, игра на топка в рамките на сградата. Не се разрешава качване върху и надвесване над парапетите на II етаж и стълбищата.

7.В двора не се допуска качване по външната пожарна стълба.

 

 

 

 

 [:]

Share Button
сеп. 172022
 
 17.09.2022  Posted by at 17:43 Всички Коментарите са изключени за [:bg]Откриване на учебната 2022/2023 година[:]

[:bg]

ПБНУ ‘’РОДИНА’’ открива учебната 2022/2023 година на 24 септември /събота/.
Начало на учебните занятия е от 9.30 ч за начален, среден и горен курс. Само децата от подготвителна група трябва да дойдат в 10ч.
От 10ч. на двора ще има кратко тържеството с присъствие на родители.
Родителска среща е от 10.30ч. във фоайето на училището .

Очакваме Ви!

 

 

 

 

 

Share Button

[:]

Share Button
дек. 042021
 
 04.12.2021  Posted by at 00:46 Всички Коментарите са изключени за [:bg]NAVIDAD EN BULGARIA[:]

[:bg]NAVIDAD EN BULGARIA

organiza Asociación “Málaga-Bulgaria 2010”

¿Quieres conocer cómo se celebran las fiestas navideñas en Bulgaria?

17.12.2021, 19.00h – Taller para adultos. Artesanía y cocina búlgaras.

18.12.2021, 10.00h  – Taller infantil. Elaboración de tarjetas navideñas.

CC “Rafael González Luna”, Carranque, Málaga

Aforo limitado, inscripción a: 685635648, 660839446

Con el apoyo de Distrito 6, Ayuntamiento de Málaga y AVV Carranque  [:]

Share Button
сеп. 052019
 
 05.09.2019  Posted by at 23:14 Всички Коментарите са изключени за [:bg]Репетиции на ФГ “ Български ритми „[:es]Ensayos de grupo de baile „Ritmos Búlgaros“ [:]

[:bg]На 6.9.2019,  след лятна ваканция,  ФГ „Български ритми“ започва отново репетиции, които ще се провеждат :

петък – 19-21ч.

събота – 10.00-11.30ч.

в Граждански център Р.Г.Луна, Каранке , Малага

 

Заповядайте !

 

 [:es]

Ensayos de grupo de baile „Ritmos Búlgaros“ – 2019/2020

viernes 19-21h.

sábado 10-11.30h

CC „R.G.Luna“, Carranque , Málaga

 [:]

Share Button
мар. 112019
 
 11.03.2019  Posted by at 22:19 Всички Коментарите са изключени за [:bg]Български дни в Малага,концерт 9март 2019 / Días Búlgaros en Málaga concierto 9.3. 2019[:es]Días Búlgaros en Málaga – concierto[:]

[:bg]

Благодарим ви за участието, за празника, който сътворихме и съпреживяхме заедно. Благодарим на всички участници, на публиката и на всички които ни подкрепят.

До нови срещи

 

Участници

Концертна програма:

 

ПБНУ“Родина” и ФГ“Български ритми” Асоц. “Малага-България 2010”, ДВГ “Сладки пуканки”, Национален Дворец на Децата, София; ТФ “Българки”-Aсоц.”Българско сърце”; Фамилия Антонови;  ФФ “Българска роза” Палма де Майорка; Асоц. “Мария дел Мар Силеро”;   ПГ “Амигос де Компас” ,  Хор “Кон солера малагеня”, хор “Айрес дел Сур” гр. Малага; ВГ “Естреляс”-Асоц. “Артиста де Сол”, Беналмадена, ТГ “Сур де Андалусия”-Кала де Михас; Иван Иванов

 

Етнографска изложба “Българската носия”- Р.Георгиева и приятели;

Изложба – А.Цолова     

Представяне на книгите:

“Два живота” Д.Никлева;

Фондация “Детето и Фолклора”;             

 “Весели Стихчета” – АМБ 2010

Детска работилница: НБУ“Азбукарчета” – Торехон де Ардос, НБУ “Хр.Смирненски”- Сеговия

 

По инициатива на Асоциация “Малага-България 2010”  с помощта на Асоциацията на съседите Каранке,  Кметство Малага,  асоциация ”Българска дружина” и подкрепата на МОН, Посолството на Република България в Кралство Испания, Дипутасион де Малага, АБУЧ .

Медиен партньор – вестник Азбуки

 

Participantes

Concierto:

Escuela Búlgara “Rodina /Рatria/” y GF “Ritmos Búlgaros”-Аsoc. “Мalaga-Bulgaria 2010”; “Sladki pukanki /Palomitas dulces/”, Palacio Nacional de los Niños, Sofía; GF “Búlgaras”de Asoc. “Corazón búlgaro”; Familia Antonovi;  

FF “Rosa búlgara” Palma de Mallorca; Аsoc. escuela de folklore “Maria del Mar Sillero”; Coros “Аmigos de Compás”, “Con solera Malagueña”, “Аires del Sur” Мálaga;GV“Еstrellas”-Аsoc. “Artista del Sol” de Benalmadena; GB “Sur de Andalucía” de Cala de Mijas, Ivan Ivanov

 

Exposición etnográfica El traje folclórico búlgaro” R.Georgieva y amigos; Cuadros de A.Tsolova     Presentación de los libros “Mis dos vidas” D.Nikleva; Fundación “El niño y el  folclore”,    “Versos alegres”- AMB 2010,                                                                                                                                   

Taller infantil: EB “Azbukarcheta” de Torrejón de Ardoz, EB “Hr.Smirnenski”de Segovia,                  

Bajo la iniciativa de la asociacion“ Málaga-Bulgaria 2010″  con el apoyo  del AVV Carranque , Ayuntamiento de Málaga , Diputación de Málaga, Ministerio de Educación de Bulgaria, Embajada de República Bulgaria en Reino de España, Asoc.  “Grupo Búlgaro”, Asoc.  Escuelas Búlgaras  еn Extranjero. Socio de medios informativos – periódico Azbuki.

 

Gracias por su participación, por la fiesta que creamos y celebramos juntos. Agradecemos a todos los participantes, al público y a todos que nos apoyan en esta actividad.

Hasta la próxima vez.

 

 

 

 

[:es]Gracias por su participación, por la fiesta que creamos y celebramos juntos. Agradecemos a todos los participantes, al público y a todos que nos apoyan en esta actividad.

Hasta la próxima vez.

 

Participantes

Concierto:

Escuela Búlgara “Rodina /Рatria/” y GF “Ritmos Búlgaros”-Аsoc. “Мalaga-Bulgaria 2010”; “Sladki pukanki /Palomitas dulces/”, Palacio Nacional de los Niños, Sofía; GF “Búlgaras”de Asoc. “Corazón búlgaro”; Familia Antonovi;   FF “Rosa búlgara” Palma de Mallorca; Аsoc. escuela de folklore “Maria del Mar Sillero”; Coros “Аmigos de Compás”, “Con solera Malagueña”, “Аires del Sur”Мálaga;GV“Еstrellas”-Аsoc. “Artista del Sol” de Benalmadena; GB “Sur de Andalucía” de Cala de Mijas, Ivan Ivanov

 

Exposición etnográfica El traje folclórico búlgaro” R.Georgieva y amigos; Cuadros de A.Tsolova    Presentación de los libros “Mis dos vidas” D.Nikleva; Fundación “El niño y el  folclore”,    “Versos alegres”- AMB 2010,                                                                                                                                   

Taller infantil: EB “Azbukarcheta” de Torrejón de Ardoz, EB “Hr.Smirnenski”de Segovia

 

Bajo la iniciativa de la asociación“ Málaga-Bulgaria 2010″  con el apoyo  del AVV Carranque , Ayuntamiento de Málaga , Diputación de Málaga, Ministerio de Educación de Bulgaria, Embajada de República Bulgaria en Reino de España, Asoc.  “Grupo Búlgaro”, Asoc.  Escuelas Búlgaras  еn Extranjero. Socio de medios informativos – periódico Azbuki.

 

 

                 [:]

Share Button
мар. 142018
 
 14.03.2018  Posted by at 01:06 Всички Коментарите са изключени за [:bg]Благодарим за участието в Български дни – Малага – Agradecimientos por vuestra participación en Días Búlgaros en Málaga[:es]Agradecimientos por vuestra participación en Días Búlgaros en Málaga[:]

[:bg]Асоциация „Малага България 2010“ благодари на  участниците в Български дни – Малага, както и на всички които ни подкрепиха в организацията им и на тези, които уважиха  събитието с присъствието си. До нови срещи!

AMB 2010 agradece a todos los participantes en los Días Búlgaros en Málaga, así mismo a todos los colaboradores  y al público para que  este evento se haga realidad. Hasta la próxima vez.

 

Участници

Изложба Красива България : ПБНУ “Родина”–Малага;

НЧ Роден край1931, гр.София

Етнографска изложба “Българската бродерия” – АМБ 2010

Представяне на книжната поредица Българска народна мъдрост по света, Фондация Детето и Фолклора

 

Концертна програма

ПБНУ “Родина” и ФГ„Български ритми” към Асоциация “Малага-България 2010”; СНЦ ТК Генгер”- гр.Айтос; Детски хор “Трикитро; Асоциация “Мария дел Мар Силеро; ТФ Българки”-Aсоц.Българско сърце”;” ПГ Каняду; ПГ Амигос де Компас, Хор Кон солера малагеня”, гр. Малага; НБУ‘’Св.Св.Кирил и Методий’’ и ТСБългарка, Асоц. ‘’Марбея-България-2013”; Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А-МадридВГ Естреля”-Асоц. Артиста де Сол, Беналмадена, ТГ Сур де АндалусияКала де Михас;

 

 Детска работилница: НБУАзбукарчета”-Торехон де Ардос,

НБУ Хр.Смирненски”- Сеговия, ПБНУ “Родина”–Малага

 

Participantes

Exposición: La belleza de Bulgaria“: Escuela Búlgara “Rodina”-Málaga;

CC “Roden kray-1931”, Sofía

Exposición etnográfica “El bordado búlgaro” – АMB 2010

Presentación del libro “La sabiduría popular búlgara en el mundo”, Fundación “El niño y el folklore”

 

Conciertos

Escuela Búlgara “Rodina” y GF “Ritmos Búlgaros”, AMB-2010; CB “Genger”- Aitos; Asociación T.A.N.G.R.A, Madrid; Corito “Triquitró”, Asociación-Escuela “María del Mar Sillero; Grupo “Cañadú”; FB“Las Búlgaras”-Asoc.”Corazón de Bulgaria”; Grupo “Amigos de Compás”, Coro “Con Solera Malagueña” – Málaga ; EB “Sv. Sv. Kiril y Metodii” y GB“La Búlgara”-Asoc.”Marbella-Bulgaria 2013”; GV “Estrella” –Asoc.”Artista de Sol”, Benalmadena, GB “Sur de Andalucía” – Cala de Mija

 

Talleres infantiles: EB “Azbukarcheta” – Torrejón de Ardoz, EB “Hr.Smirnenski”- Segovia, EB Rodina”-Málaga

 [:es]AMB 2010 agradece a todos los participantes en los Días Búlgaros en Málaga, así mismo a todos los colaboradores  y al público para que  este evento se haga realidad. Hasta la próxima vez.

Participantes

Exposición: La belleza de Bulgaria“: Escuela Búlgara “Rodina”-Málaga;

CC “Roden kray-1931”, Sofía

Exposición etnográfica “El bordado búlgaro” – АMB 2010

Presentación del libro “La sabiduría popular búlgara en el mundo”, Fundación “El niño y el folklore”

 

Conciertos

Escuela Búlgara “Rodina” y GF “Ritmos Búlgaros”, AMB-2010; CB “Genger”- Aitos; Asociación T.A.N.G.R.A, Madrid; Corito “Triquitró”, Asociación-Escuela “María del Mar Sillero; Grupo “Cañadú”; FB“Las Búlgaras”-Asoc.”Corazón de Bulgaria”; Grupo “Amigos de Compás”, Coro “Con Solera Malagueña” – Málaga ; EB “Sv. Sv. Kiril y Metodii” y GB“La Búlgara”-Asoc.”Marbella-Bulgaria 2013”; GV “Estrella” –Asoc.”Artista de Sol”, Benalmadena, GB “Sur de Andalucía” – Cala de Mijas

Talleres infantiles: EB “Azbukarcheta” – Torrejón de Ardoz, EB “Hr.Smirnenski”- Segovia, EB Rodina”-Málaga

 

 [:]

Share Button
ян. 012018
 
 01.01.2018  Posted by at 16:23 Всички Коментарите са изключени за [:bg]ЧЕСТИТА НОВА 2018 ГОДИНА [:es]Feliz y Próspero Año Nuevo[:]

[:bg]

 

Ето Новата година тихо влиза през комина
и желае ви навред здраве, щастие, късмет!

 

 [:es]

Feliz  Año Nuevo[:]

Share Button
юли 282017
 
 28.07.2017  Posted by at 19:46 Всички Коментарите са изключени за [:bg]Предстоящо участие[:]

[:bg][:]

Share Button