Правилник

ВЪТРЕШEН   ПРАВИЛНИК   КЪМ УСТАВА НА Асоциация Малага-България 2010  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПБНУ ” Родина”

 

1.Обучението в Първо българско неделно училище ” Родина” –  гр. Малага,се осъществява от Асоциация Малага-България 2010, регистриранa съгласно законодателството на Испания за извършване на образователно-културна дейност, като  спазва законодателните изисквания на МОН на РБългария за Българските училища в чужбина

 

Асоциация Малага-България 2010:

-избира учителския състав, училищен ръководител и при необходимост  друг непедагогически персонал, например счетоводител и координатор човешки ресурси,

-осигурява материалната база,

-взима решения  за   разпределяне на финансовите и материални ресурси, определя финансовото възнаграждение на персонала на училището,

-определя, ако е необходимо, с  цел посрещане  на разноски, които не се покриват от  МОН,  училищни такси. Средствата от тези такси се използват единствено за покриване на разходи, свързани с дейността на училището. Бюджетът на ПБНУ  “Родина”, финансовият  годишен отчет   и  таксите   се  приемат от обикновено общо събрание.

-съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства,

-спомага за решаването на текущи проблеми на училището.

 

Дейността на българските неделни училища се подпомага със средства от бюджета на МОН на РБългария и обучението в ПБНУ ” Родина” е съобразена с програмите и изискванията на МОН.

 

Дейността на членовете на Асоциация Малага-България 2010 , свързана с ПБНУ ” Родина”, е доброволна, материално възнаграждение получават учителите, училищният  ръководител, счетоводителят или друг непедагогически персонал, както и водещите извънкласна дейност. Лицата , които получават материално възнаграждение, не могат да бъдат избирани като председател у заместник -председател на асоциацията.

 

Учителският състав, училищният ръководител и  непедагогическият персонал се избират на конкурсен принцип по документи и/или интервю. Договорите сe сключват за една учебна година. След приключването им на обикновено общо събрание се решава  с кои учители ще бъде сключен нов договор. За свободните места се обявява избор. Училищният ръководител се избира и гласува от обикновено общо събрание за 2 години. На обикновено общо събрание се избира  комисия, състояща се от най-малко 5 членове, която избира училищния персонал за обявените свободни места по предварително изработени от нея критерии. По правило  членове на комисията са  председателят , заместник- председателят и училищният ръководител. Представител на  родителския съвет  може  да участва в заседанията на комисията. По изключение изборната комисия може да се се определи от УС. Резултатите от конкурса проведен от комисията се представят на  общо събрание за гласуване.

 

Училищният състав споделя и приема целите на асоциацията, като работи за доброто име и авторитета на училището.

 

2.За цялостната дейност на Първо българско неделно училище ” Родина”отговаря училищен ръководител, определен от Асоциация Малага-България 2010.

 

Училищният ръководител :

-oсъществява контрол на изпълнението на учебния план и учебните програми и на положената преподавателска работа в Първо българско неделно училище  “Родина”

-взима решения за текущи проблеми на училището и по теми, свързани с реализирането на обучението и извънкласната дейност,

-организира приемането и обучението на ученици в училището,

-следи за воденето и съхранението на документацията  на  училището,

-следи за правилното изразходване на средствата, като изготвя  заедно със счетоводителя предварителен разчет на  разходите, свързани с дейността на училището,

-планира и реализира мерки за развитието на училището,

-следи за осигуряването на безопасни условия на обучение и за опазването  на материално-техническата база на училището,

-изготвя отчети до МОН,

-подписва и подпечатва документи, свързани със спецификата на неговата дейност.

 

  1. Учителският състав реализира  обучението и извънкласната дейност, oсъществява  изпълнението на учебния план и учебните програми, спазва етичния кодекс на работещите с деца. С цел обсъждане решаването  на текущите проблеми  и  дейности на училището се създава учителски съвет, съставен от училищния ръководител и всички учители, включително водещите извънкласна дейност, който заседава най-малко 1 път на 2 месеца. Член на УС или представител на асоциацията, определен от УС, може да присъства на събранията, както и член на родителския съвет.

 

  1. Счетоводителят и координатор човешки ресурси изготвя предложение за разчет  на средствата заедно   с училищния ръководител , отчита разходване на финансовите средствата, подготвя финансови отчети, събира училищните такси, изготвя трудовите договори и месечни платежни листове, извършва представяне и плащане на социални осигуравки и данъци и представяне на  данъчни декларации.

 

5.Към  Първо българско неделно училище ” Родина” се създава родителски съвет с най-малко 3 членове  като представетелен орган на родителите и орган за подпомагане и проследяване дейността на училището, избира се за срок от една година. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала. Училищният ръководител и учителският състав провеждат родителски срещи, като с цел решаване на административни и организационни задачи и проблеми на тези срещи могат да присъстват представители на асоциацията.

 

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището и асоциацията, като не могат да бъдат членове на управителния съвет на асоциацията и не могат да бъдат избирани за училищен ръководител,както и да са част от персонала на училището.

 

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.  На заседанията може да присъства председателят на асоциацията с право на съвещателен глас.

 

Родителският съвет   прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси , съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност; подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности и осъществява  контрол върху дейността на училището, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

 

Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в Испания и представя годишен отчет до МОН.

 

  1. Асоциация Малага-България 2010 и нейният УС , училищният ръководител, учителският състав и неподагогическият персонал и  родителският съвет cътрудничaт помежду си  за доброто функциониране на ПБНУ ” Родина”.

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РEД НА ПБНУ „РОДИНА“ – гр. МАЛАГА

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в ПБНУ “ Родина“ – Малага.

Училище “ Родина“ – Малага, е официална образователна институция към асоциация “ Малага – България 2010″, регистрирана в Испания, и организирано според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина.Въз основа на Постановление № 334 от 8 декември 2011 година ПБНУ “ Родина“ – Малага, eвключено в Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013-2014.Българското училище “ РОДИНА“ – гр. МАЛАГА, е образователна структура от 1 до 12 класвключително и осигурява обучение по следните учебни предмети: български език, българска история , българска география и българска култура /народни танци, етнография и театрална школа/. На учениците от I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България,Учениците, придобили удостоверение, на които е признат завършен клас по документи, издадени от училище от чужда държава и които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

ПРИЕМ

1. ПБНУ “ Родина“ – Малага, предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 5- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове иизвънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година

2. Всяко дете е добре дошло на едно пробно занятие. В случай че родителите решат детето им да бъде записано като ученик, попълват съответните необходими документи.

3. Училището приема ученици през цялата учебна година, но удостоверения за завършен клас получават единствено учениците, които са посещавали редовно училищните занятия,като при повече от 1/3 неизвинени отсътствия се смята незавършен клас.

4. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището, като учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загубване или повреждане на учебник родителят дължи сума, равна на стойността му.

5. Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиранедейността на училището. Родителите, които не дават разрешение за това, уведомяват ръководството в писмена форма и това се отразява в специален формуляр. Класният ръководител заедно с родителя определя формата, с която ще се избягва съответният ученик да попада в общите снимки.

8. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището. Ако родителят не е подал писмена молба, ученикът след направените отсъствия се счита за самоизключил и не може да получи документ за завършен клас за съответната учебна година, но в случай, че пожелае, може да възстанови и да продължи посещението в училището.

9. Документи за прием в училището се подават на 2 етапа. До 15 юни в края на всяка учебна година и до 10 септември в началото на следващата учебна година, за да могат да се направят своевременно заявки за учебници и учебни помагала. По същото време се заявяваи участието на детето в извънкласна дейност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

1. Учебните занятия започват през октомври и завършват в края на май за учениците до 4 клас и до средата на юни за по-големите ученици. Занятията се провеждат всяка събота. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на испанските училища.

ВЪТРЕШЕН РЕД

1.Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. Заспокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме. Учениците се приемат от класните ръководители 5 минути преди началото на занятията, а закъснелите ученици се придружават от дежурен родител. Учителите отговарят за безопастността на децата в промеждутъка на започване на извънкласните дейности. За открити уроци, посещения на родители или други лица в часовете се уведомява рьководителят на училището.

2. За реда и безопасността в училище и по време на междучасията отговарят класните ръководители.

3. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните знаятия.

4. В училището се използват само предварително определените пространства в определеното за това време. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени.Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от учителите и се съхраняват добросъвестно.

5. Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др. , по време на учебните часове. При неспазване на това правило електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.

ФИНАНСИРАНЕ

1. Българското училище “ Родина“ – Малага, се финансира по ПМС 334 и родителски вноски. Средствата от  родителските вноски се изпозват само за разходи на училището, непокрити от ПМС 334, и организиране на тържества на учениците. Всяко тримесечие се изготвя доклад за разхода на средствата, който се представя на Родителския съвет към училището.

2.Родитеслките вноски  се определят всяка учебна година и се правят едномесечно всяка първа събота на месеца. Стойността им  се обявява в началота на учебната година.

3. За добрата работа на училището е изключително важно родителските вноски  да се заплащат навреме. В случай, че  не се заплати в указаните срокове, на родителите се изпраща напомнящо писмо.

ПРАВА НА УЧИТЕЛЯ

1 Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като спазва изискванията на МОН.

2. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

3. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.

4. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

1.Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика. Да спазва работната дисциплина.

2. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми.

3. Да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител.

4. Да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището.

5. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.

6. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

7. Да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

8. Да провежда най-малко две родителски срещи – в началото и в края на учебната година.

УЧЕНИЦИ

Ученикът има следните права :

1. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина.

2. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

3. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

4. Ученикът има право на не повече от 1/3 извинени отсъствия от училище по уважителнипричини. При направени повече отсъствия по преценка на класния ръководител ученикът може да получи свидетелство за завършен клас след провеждане на тестове за покриване на ниво. Своевременното уведомяване на съответния преподавател за отсъствията е задължително, а писмено извинение от родителя се приема и по електронен път до следващото занятие.

Ученикът има следните задължения:

1. Да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина.

3. Да не накърнява честта и достойнството на другите ученици и учителите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.

4. Да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма;

5. Да идва на училище, подготвен за съответния час.

6. Да спазва дисциплината и реда по време на занятията.

7. Да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение , както и Правилника за вътрешния ред на училището.

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.

2. Да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

3. Да участват в родителските срещи. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика

4. Да избират членовете на родителския съвет и да бъде избирани като такива

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Да се запознаят с учебния план и с Правилника на училището при записване на ученика

2.. Родителите отговарят за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка/.

3.Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

4. Родителите се задължават да уведомяват навреме администрацията или преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина, като представят документ в писмена форма.

4. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището.

5. Да приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. След приключването им. В случай че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.

6. Да запознаят ученика с Правилника за дейността и вътрешния ред на училището.

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. Учителите, родителите и учителите спазват правилника за дейността и вътрешния ред на училището

 

Анекс към правилника за 2013/2014 год.

АДРЕСНАУЧИЛИЩЕТО

Centro Municipal Rafael Gonzalez Luna, c/ Virgen de Candelaria N2, Malaga.

Родителска вноска

За учебната 2013-2014 г. таксата е: за първо дете – 10 евро, за второ дете – 5 евро

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ 2013-2014 Г.

Към ПБНУ „Родина” има Подготвителна група, смесени класове 1 – 3 и 2 – 4 и един 6 клас за тази учебна година.

Извънкласни дейности са народни танци, театър, етнография.

Учебните занятия започват в 10.00 часа, само учениците от 6 клас започват в 09.45 ч.

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

УЧЕБНИ СЪБОТИ – октомври – 5, 19, 26,ноември – 2,9,16,23, 30, декември – 7, 14, 21, януари – 4, 11, 18, 25 февруари – 1, 8, 15, 22 , март – 8, 15, 22 29 , април – 5, 12, 19, 26, май – 3, 10, 17, 24,31, юни /само за горен курс/ – 7, 1

Неучебни съботи – 12 октомври, 28 декември, 1 март

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ. МЕЖДУЧАСИЯ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА /30 мин – часове, междучасия 10мин/

1. 10.00 -10.30

2. 10.40 – 11.10 Голямо междучасие 35 мин

3. 11.45 – 12.15

4. 12.30 – 13.00

1 КЛАС / учебен час 35 мин, междучасия 5 мин/

1.10.00 – 10.35

2. 10.40 -11.15 Голямо междучасие 25 мин.

3. 11.40 – 12.15

4. 12.20 -12.55

5. 13.00 – 13.35

2 КЛАС /учебен час 35 мин, междучасия 10мин/

1. 10.00 -10.35

2. 10.45 -11.20

Голямо междучасие 20 мин

3. 11.40 -12.15

4. 12.25 – 13.00

5. 13.10 – 13.50

3 КЛАС /учебен час 40 мин/

1. 10.00 – 10.40

2.10.45 – 11.25

Голямо междучасие 20 мин.

3. 11.45 – 12.25

4.12.30 -13.10

5.13.15 -13.55

6 КЛАС

1. БЕЛ 09.45 – 10.30 /5 мин./

2. БЕЛ 10.35 -11.20 ч. /5 мин/

3. БЕЛ 11.25 – 12.10 ч /5 мин/

Народни танци 12.15-13.00.

4. История 13.05 – 13.50 ч./ 5 мин/

5. История 13.55 – 14.40 ч / 5 мин/

 

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР 2014/ 2015г.

 октомври 4,11, 18, 25

 ноември 1,8, 15, 22,

декември 6,13, 20 / намалени часове, коледно тържество /

януари 3,10, 17, 24, 31

февруари 7,14, 21 , 28ден

 март ,14, 21, 28 / 7 е неучебен ден, честване на патронен празник , 1 и 3 март /

 април 4,11, 18, 25

 май 2,9, 16 / 23 е неучебен ден, освен за 3 клас и среден курс – намалени часове, получаване на удостоверения, концерт /, 30 – учебен ден за среден курс, както и 6 и 13.06

 

chasovo razpredelenie

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР 2016/ 2017 г.

 

септември  – 24 /Откриване на учебна година тържество  + 3 учебни часа/

 

октомври –  1, 8, 15, 22, 29

 

ноември – 5, 12, 18,26

 

декември – 3,10 / работилница сурвачки/ , 17 /намалени часове – новогодишно тържество /

 

януари –  7 /Бабинден – подарък за моята баба/ , 14, 21, 28

 

февруари – 4, 11, 18, 25 /работилница за мартенички/

март – 2 е неучебен, но присъствен  ден, честване на патронен празник на училището, 11, 18, 25

 

 

април – 1, 8 22 /Цветница/, /Великден/, 29

 

май  – 6, 13, 20  /тържество за 24 май  + 2 учебни часа, връчване на свидетелства  1 клас/, 28 – учебен ден всички без ПГ ои 1 клас.

 

юни – 3 и 10 – среден и горен курс.

 

Екип на  ПБНУ „Родина“  – гр Малага

 

Училищен ръководител и учител Гълъбина Първанова

 тел. 642 499 285

учител подготвителна  група: Юлианна Любенова, тел. 655 30 68 77

учител начален курс: Елена Иванова, тел. 677 580 660

учител среден  курс: Виргиния Йорданова, тел. 678088048

учител начален курс: Мария Георгиева, тел.622 81 86 20

народни танци: Стефан Жеков

музика: Таня Панчова, тел. 671 158 597

администратор: Петя Калчева, тел. 660839446

 

 Разпределение 2016-2017

Извъкласните дейности – етнография, театър и народни танци, са след приключване на 5-и час за начален курс oт 13.40 дo 14.20.

Приемно време на администратора: първа и трета събота на месеца, 9.30-11.00 ч. Приемно време на училищния ръководител: събота 11.00 -11.30 ч.

 

 

Споделяне: