сеп 272022
 
 27.09.2022  Posted by at 21:32 Всички No Responses »

Пожелания за успешна и спорна учебна година!

Share Button
сеп 272022
 
 27.09.2022  Posted by at 20:42 Всички No Responses »

Репетициите на ФГ „Български ритми“ започват на 1.10.2022.

Те ще се провеждат всяка събота от 10 до 11ч. в Граждански център  „Р.Г Луна“ – Каранке

Очакваме Ви!

Share Button
сеп 192022
 
 19.09.2022  Posted by at 19:26 Всички No Responses »

учебна година 2022/23.

ВЪТРЕШEН   ПРАВИЛНИК   КЪМ УСТАВА НА Асоциация Малага-България 2010  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПБНУ ” Родина”

 

1.Обучението в Първо българско неделно училище ” Родина” –  гр. Малага,се осъществява от Асоциация Малага-България 2010, регистриранa съгласно законодателството на Испания за извършване на образователно-културна дейност, като  спазва законодателните изисквания на МОН на РБългария за Българските училища в чужбина

Асоциация Малага-България 2010:

-избира учителския състав, училищен ръководител и при необходимост  друг непедагогически персонал, например счетоводител и координатор човешки ресурси,

-осигурява материалната база и безопасни условия на обучение

-взима решения  за   разпределяне на финансовите и материални ресурси, определя финансовото възнаграждение на персонала на училището,

-определя след обсъждане с родителския съвет, ако е необходимо, с  цел посрещане  на разноски, които не се покриват от  МОН,  училищни вноски.  Средствата от тези вноски се използват единствено за покриване на разходи, свързани с дейността на училището. Бюджетът на ПБНУ  “Родина”, финансовият  годишен отчет   и  вноските   се  приемат от обикновено общо събрание.

-съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства,

-спомага за решаването на текущи проблеми на училището.

 

Дейността на българските неделни училища се подпомага със средства от бюджета на МОН на РБългария и обучението в ПБНУ ” Родина” е съобразена с програмите и изискванията на МОН.

Дейността на членовете на Асоциация Малага-България 2010 , свързана с ПБНУ ” Родина”, е доброволна, материално възнаграждение получават учителите, училищният  ръководител, счетоводителят или друг непедагогически персонал, както и водещите извънкласна дейност. Лицата , които получават материално възнаграждение, не могат да бъдат избирани като председател у заместник -председател на асоциацията.

Учителският състав, училищният ръководител и  непедагогическият персонал се избират на конкурсен принцип по документи и/или интервю. Договорите сe сключват за една учебна година. След приключването им на обикновено общо събрание се решава  с кои учители ще бъде сключен нов договор. За свободните места се обявява избор. Училищният ръководител се избира и гласува от обикновено общо събрание за 2 години. На обикновено общо събрание се избира  комисия, състояща се от най-малко 5 членове, която избира училищния персонал за обявените свободни места по предварително изработени от нея критерии. По правило  членове на комисията са  председателят , заместник- председателят и училищният ръководител. Представител на  родителския съвет  може  да участва в заседанията на комисията. По изключение изборната комисия може да се се определи от УС. Резултатите от конкурса проведен от комисията се представят на  общо събрание за гласуване.

Училищният състав споделя и приема целите на асоциацията, като работи за доброто име и авторитета на училището.

 

2.За цялостната дейност на Първо българско неделно училище ” Родина”отговаря училищен ръководител, определен от Асоциация Малага-България 2010.

Училищният ръководител :

-oсъществява контрол на изпълнението на учебния план и учебните програми и на положената преподавателска работа в Първо българско неделно училище  “Родина”

-взима решения за текущи проблеми на училището и по теми, свързани с реализирането на обучението и извънкласната дейност,

-организира приемането и обучението на ученици в училището,

-следи за воденето и съхранението на документацията  на  училището,

-следи за правилното изразходване на средствата, като изготвя  заедно със счетоводителят  предварителен разчет и предложение  за разходите, свързани с дейността на училището, които се представят на УС на асцоциацията за одобрение

-планира и реализира мерки за развитието на училището,

-следи за осигуряването на безопасни условия на обучение и за опазването  на материално-техническата база на училището,

-изготвя отчети до МОН,

-подписва и подпечатва документи, свързани със спецификата на неговата дейност.

 

Учителският състав реализира  обучението и извънкласната дейност, oсъществява  изпълнението на учебния план и учебните програми, спазва етичния кодекс на работещите с деца. С цел обсъждане решаването  на текущите проблеми  и  дейности на училището се създава учителски съвет, съставен от училищния ръководител и всички учители, включително водещите извънкласна дейност, който заседава най-малко 1 път на 2 месеца. Член на УС или представител на асоциацията, определен от УС, може да присъства на събранията, както и член на родителския съвет.

 

Счетоводителят и координатор човешки ресурси изготвя предложение за разчет  на средствата заедно   с училищния ръководител , отчита разходване на финансовите средствата, подготвя финансови отчети, събира училищните такси, изготвя трудовите договори и месечни платежни листове, извършва представяне и плащане на социални осигуравки и данъци и представяне на  данъчни декларации.

 

5.Към  Първо българско неделно училище ” Родина” се създава родителски съвет с най-малко 3 членове  като представетелен орган на родителите и орган за подпомагане и проследяване дейността на училището, избира се за срок от една година. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала. Училищният ръководител и учителският състав провеждат родителски срещи, като с цел решаване на административни и организационни задачи и проблеми на тези срещи могат да присъстват представители на асоциацията.

 

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището и асоциацията, като не могат да бъдат членове на управителния съвет на асоциацията и не могат да бъдат избирани за училищен ръководител,както и да са част от персонала на училището.

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.  На заседанията може да присъства председателят на асоциацията с право на съвещателен глас.

Родителският съвет   прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси , съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност; подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности и осъществява  контрол върху дейността на училището, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в Испания и представя годишен отчет до МОН.

 

Асоциация Малага-България 2010 и нейният УС , училищният ръководител, учителският състав и неподагогическият персонал и  родителският съвет cътрудничaт помежду си  за доброто функциониране на ПБНУ ” Родина”.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РEД НА ПБНУ „РОДИНА“ – гр. МАЛАГА

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в ПБНУ “ Родина“ – Малага.

Училище “ Родина“ – Малага, е официална образователна институция към асоциация “Малага – България 2010″, регистрирана в Испания, и организирано според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина. ПБНУ “Родина“ – Малага, e включено в Списък на МОН на българските неделни училища в чужбина

.Българското училище “РОДИНА“ – гр. МАЛАГА, е образователна структура от 1 до 12 клас включително и осигурява обучение по следните учебни предмети: български език, българска история , българска география и българска култура /народни танци, етнография , музика и фолклор/. На учениците от поготвителна група,  I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България.

ПРИЕМ

 1. ПБНУ “ Родина“ – Малага, предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 4- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година
 2. Всяко дете е добре дошло на едно пробно занятие. В случай че родителите решат детето им да бъде записано като ученик, попълват съответните необходими документи.
 3. Училището приема ученици през цялата учебна година, но удостоверения за завършен клас получават единствено учениците, които са посещавали редовно училищните занятия, допостими са 1/3 отсътствия .
 4. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището, като учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загубване или повреждане на учебник родителят дължи сума, равна на стойността му.
 5. Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиранедейността на училището. Родителите, които не дават разрешение за това, уведомяват ръководството в писмена форма и това се отразява в специален формуляр. Класният ръководител заедно с родителя определя формата, с която ще се избягва съответният ученик да попада в общите снимки.
 6. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището. Ако родителят не е подал писмена молба, ученикът след направените отсъствия се счита за самоизключил и не може да получи документ за завършен клас за съответната учебна година, но в случай, че пожелае, може да възстанови и да продължи посещението в училището.
 7. Документи за прием в училището се подават на 2 етапа. До 15 юни в края на всяка учебна година и до 30 септември в началото на следващата учебна година, за да могат да се направят своевременно заявки за учебници и учебни помагала. По същото време се заявяваи участието на детето в извънкласна дейност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 1. Учебните занятия започват в края насептемвр или началото на октомври и завършват в края на май за учениците до 4 клас и до средата на юни за по-големите ученици. Занятията се провеждат всяка събота. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на испанските училища.

ВЪТРЕШЕН РЕД

1.Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. Заспокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме. Учениците се приемат от класните ръководители 5 минути преди началото на занятията, а закъснелите ученици се придружават от дежурен родител или администратора. Учителите отговарят за безопастността на децата в промеждутъка на започване на извънкласните дейности. За открити уроци, посещения на родители или други лица в часовете се уведомява рьководителят на училището.

 1. За реда и безопасността в училище и по време на междучасията отговарят класните ръководители по класове.
 2. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните занаятия. Родителите уведомяват писмено кой е упълномощен освен тях да вземе детето им.
 3. В училището се използват само предварително определените пространства в определеното за това време. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени.Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от учителите и се съхраняват добросъвестно.
 4. Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др. , по време на учебните часове. При неспазване на това правило електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.
 5. Не е разрешено самостоятелно напускане на сградата на учениците под 12г.
 6. При отсъствие на училищния ръководител се посочва дежурен учител, който поема функции на ръководител за деня.

 

ФИНАНСИРАНЕ

 1. Българското училище “ Родина“ – Малага, се финансира от МОН и се подпомага при необходимост от родителски вноски. Средствата от родителските вноски се изпозват само за разходи на училището, непокрити от ПМС за българските училища в чужбина, и организиране на тържества на учениците. Всяко тримесечие се изготвя доклад за разхода на средствата, който се представя на Родителския съвет към училището.

2.Родителските вноски  се определят всяка учебна година и се обсъждат с родителския съвет или на първата обща родителска среща за учебната  година .

 1. За добрата работа на училището е изключително важно родителските вноски да се внасят навреме.

ПРАВА НА УЧИТЕЛЯ

1 Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като спазва изискванията на МОН.

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.
 2. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.
 3. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

1.Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика. Да спазва работната дисциплина.

 1. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми.
 2. Да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител.
 3. Да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището.
 4. Да се грижи за безопасността и опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.
 5. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.
 6. Да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
 7. Да провежда най-малко една родителска среща на година.
 8. Да спазват Правилника за вътрешния ред на училището и да запознаят учениците с него.

УЧЕНИЦИ

Ученикът има следните права :

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина.
 2. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 3. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 4. Ученикът има право на не повече от 1/3 отсъствия от училище по уважителни причини. При направени повече отсъствия , но не повече от 50%, по преценка на класния ръководител и  учителския съвет, ученикът може да получи свидетелство за завършен клас след провеждане на тестове за покриване на ниво и/или сред  представяне на разработени упражнения , теми.  Своевременното уведомяване на съответния преподавател за отсъствията е задължително, а писмено извинение от родителя се приема и по електронен път до следващото занятие.

Ученикът има следните задължения:

 1. Да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.
 2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина.
 3. Да не накърнява честта и достойнството на другите ученици и учителите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.
 4. Да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма;
 5. Да идва на училище, подготвен за съответния час.
 6. Да спазва дисциплината и реда по време на занятията.
 7. Да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение , както и Правилника за вътрешния ред на училището.

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.
 2. Да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.
 3. Да участват в родителските срещи. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика
 4. Да избират членовете на родителския съвет и да бъде избирани като такива

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Да се запознаят с учебния план и с Правилника на училището при записване на ученика

2.. Родителите отговарят за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка/.

3.Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

 1. Родителите се задължават да уведомяват навреме администрацията или преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина, като представят документ в писмена форма.
 2. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището.
 3. Родителите приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. след приключването им. В случай че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.
 4. Да запознаят ученика с Правилника за дейността и вътрешния ред на училището.
 5. Родителите уведомяват класния ръководител за евентуални налични алергии, здравословни порблеми на ученика, като изрично посочват  медикаменти и телефон при спешна ситуация.

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите и УС на асоциацията. Учителите, родителите и учителите , членовете на асоциацията спазват правилника за дейността и вътрешния ред на училището.

 

 

Мерки за безопасност свързани с особености на сградата на училището/Р.Г.Луна/

 

1.Учениците до 12г са придружени по време на учебните часове и  междучасията от учител.  Слизането от II етаж на сградата, както и напускането на класните стаи става под строй.

 1. Не се допуска самостоятелно излизане от класната стая на деца до 12г. Ако се налага родител да вземепо-рано детето си , това става от класната стая, след предварително уведомяване на учителя.
 2. Дежурен родител следи за безопосността на децата заедно с учителите.

4.Преди и след края на занятията, след предаването на детето на родителя, отговорността се носи от него.

5.По време на тържества ,учителите носят отговорност за децата  по класове до края на изявата им. След приключване на тържеството тази отговорност е на родителите.

6.Не се разрешава тичане, игра на топка в рамките на сградата. Не се разрешава качване върху и надвесване над парапетите на II етаж и стълбищата.

7.В двора не се допуска качване по външната пожарна стълба.

 

 

 

 

 

Share Button
сеп 172022
 
 17.09.2022  Posted by at 17:43 Всички No Responses »

ПБНУ ‘’РОДИНА’’ открива учебната 2022/2023 година на 24 септември /събота/.
Начало на учебните занятия е от 9.30 ч за начален, среден и горен курс. Само децата от подготвителна група трябва да дойдат в 10ч.
От 10ч. на двора ще има кратко тържеството с присъствие на родители.
Родителска среща е от 10.30ч. във фоайето на училището .

Очакваме Ви!

 

 

 

 

 

Share Button

Share Button
авг 082022
 
 08.08.2022  Posted by at 17:00 Асоциация, Всички, Култура, Училище Коментарите са изключени за Втора награда за ученичка от ПБНУ“Родина“ от литературния конкурс на ИАБЧ

Ивелина Георгиева от ПБНУ“Родина“ град Малага спечели втора награда от литературния конкурс на ИАБЧ.Наградите връчи
вицепрезидента на Република България г-жа И.Йотова.
Поздравления за положения труд и постигнатия успех! Гордеем се стеб мило дете.

Share Button
юни 102022
 
 10.06.2022  Posted by at 15:09 Асоциация, Всички, Култура, Училище Коментарите са изключени за Събрание на Асоциация “Малага-България-2010“

Асоциация “Малага-България-2010“ кани своите членове на 25.06.2022г. от 10 часа в българското училище за провеждане на организационно събрание. Присътвието на всички членове е желателно.
Очакваме Ви!

Share Button
юни 012022
 
 01.06.2022  Posted by at 17:57 Всички, Култура, Училище Коментарите са изключени за Асоциация “Малага-България-2010“ обявява Конкурс за учители на ПБНУ “Родина“

Асоциация „Малага- България-2010” обявява конкурс за учители на ПБНУ “Родина“за учебната 2022-2023 г. с профил : Начална педагогика , Българска филология, История и География. Кандидатите е необходимо да представят :
1. Автобиография
2. Копие от диплома с приложение.
3. Копие на документ за допълнителна квалификация.
4. Молба/ свободен текст/.
Конкурсът е по документи. Срокът за подаване е от 05.06.2022 до 30.07.2022г. на следните имейли:
rodina.malaga@hotmail.com
pepakostadinova1@abv.bg
Телефони за връзка:
660 839 446- секретар
685 635 648- председател
Дата за събеседване с кандидатите ще насрочим допълнително.

Share Button
май 312022
 
 31.05.2022  Posted by at 17:20 Асоциация, Всички, Култура Коментарите са изключени за VII издание на културен фестивал БЪЛГАРСКИ ДНИ В МАЛАГА и 10 години ПБНУ „РОДИНА“,Малага 21.05.2022

Share Button
май 312022
 
 31.05.2022  Posted by at 17:02 Асоциация, Всички, Култура Коментарите са изключени за VII издание на културен фестивал БЪЛГАРСКИ ДНИ В МАЛАГА и 10 години ПБНУ „РОДИНА“,Малага 20 и 21.05.2022г.

Share Button
май 242022
 
 24.05.2022  Posted by at 07:52 Всички Коментарите са изключени за Наградени от конкурса за детска рисунка 2022

Здравейте, скъпи деца, преподаватели и родители,

Приключи нашият конкурс 2022 г.за рисунка на тема Моят любим герой от българска книга или приказка., който се провежда  в навечерието на най-хубавия празник на България – 24 май -Деня на българската азбука, книжнина и култура. Конкурсът се организира със съдействието на  Държавната агенция за българите в чужбина.

С голяма радост разгледахме и оценихме рисунките, които сте ни изпратили.

Тази година участниците са близо 700, които живеят в България, Испания, Германия, Англия, Белгия. Представени са  над 100 училища, детски градини и школи или са под формата на самостоятелна изява.

Искаме да ви поздравим за вашия труд и талант, за прекрасните рисунки изпълнени с цветове и емоция .  

На 20, 21 май в нашето училище с вашите рисунки беше направена изложба. В този ден се събрахме много българи от всички краища на Испания, за да отпразнуваме 24 май и 10 години от създаването на нашето училище. Радваме се, че и вие станахте част от този  празник.

Благодарим за участието и честит 24 май!

Детски градини и училища

Първа възрастова група

Първа награда

 1. Дефне Бехчед – ДГ “Дружба“ – Асеновград
 2. Евелин Костова – Асоциация “Марбея – България 2013“, Испания
 3. Емре Караалиев – ДГ “Незабравка“ – гр. Кричим
 4. Катерина Славчева – ДГ “Славейче“ – с. Лесново
 5. Седеф Сали – ДГ “Мир“ – гр. Дулово
 6. Белла Левова – ДГ “Буратино“ – гр. Смолян

Втора награда

 1. Виктория Георгиева – , ДГ 189 “Сто усмивки“ – гр. София
 2. Радослава Илиева – ДГ “Пролет“ – гр. Велико Търново
 3. Радослав Ковачев ДГ“Валентина Терешкова“, с. Ярджиловци, 
 4. Владислав Христов – 129 ДГ “Приказен свят“ – гр. София

Трета награда

 1. Петя Вачкова – ДГ “Първи юни“ – гр. Горна Оряховица
 2. Георги Гочев – ДГ 44 “Валентина Терешкова“ – гр. Варна
 3. Анна Христова – ДГ “Миньорче“ – гр. Перник

Награда за цялостно участие

 1. ДГ “Детелини“ – гр. Нови Хан
 2. ДГ “ Иглика“ – гр. Плевен
 3. БНУ “ Христо Ботев“ – Алзира, Торент, Испания

Втора възрастова група

Първа награда

 1. Нина Дучева – ОУ “Васил Левски“ – гр. Разград
 2. Никола Василев – ОУ “Отец Паисий“ –гр. Асеновград
 3. Александра Моллова – Асоциация “ТАНГРА“ – Испания
 4. Юлия Цветкова – БУ “Васил Левски“ – Ковънтри, Великобритания

Втора награда

 1. Нина Кирилова – СУ “К. Преславски“ – гр. Бургас
 2. София Райнова – СУ “ К. Преславски“ – гр. Бургас
 3. Кристиан Пешев – СУ “Иван Вазов“ – гр. Своге
 4. Аченя Орхан – ОУ “ В. Левски“ с. Божурово, гр. Добрич

Трета награда

1.Стефани Можино – БУ “П. Яворов“, Белгия

2.Валерия Бонева – ОУ “ Г. С. Раковски“ – Ново село

3.Антони Момчилов – СУ “Н. Катранов“ – гр. Свищов

4.Николета Ейкова – ПБНУ “Родина“ – Малага

Цялостно участие

Първа награда

 1. ОУ “ В. Априлов“ – гр. Варна
 2. СУ “ Христо Ботев“ – гр. Сунгурларе, Бургас

Втора награда

1. ЧНУ “Милеа“ – гр. София

2 ОУ “ Св. Климент Охридски“ – гр. Хасково

Трета награда

 1. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Езерово

Поощрителна награда

1.РЦППО – гр. Бургас

Трета възрастова група

Първа награда

 1. Таня Соболева – НУ “Български светлица“ – Измаил, Украйна
 2. Даниела Ткаченко – НУ “Български светлица“ – Измаил, Украйна
 3. Аилян Акиф – СУ “Бачо Киро “ – гр. Летница
 4. Габриела Танева БНУ “Българче “ – гр. Крю, Великобритания,  Milenia ART.
 5. Кристиян Димитров – СУ “Ив. Вазов “ – гр. Своге

Втора награда

 1. Мирослав Димитров – СУ “Бачо Киро “ -гр. Летница
 2. Александър Стоянов – СУ “ Д. Дебелянов “ – гр. Бургас
 3. Стефани Наскова – ОУ “Х. Смирненски “ – гр. Дулово
 4. Добромир Николов – СУ “Ив. Вазов “ – гр. Своге

Трета награда

 1. Ивона Димова – БУ “Зора “ , Великобритания
 2. Симона Юсеин – ПБНУ “Родина “ – гр. Малага
 3. Луис Рубио – ПБНУ “Родина “ – гр. Малага

За цялостно участие

1. БУ “ В. Левски“ – Ковънтри, Великобритания

2.НБУ “Азбукарчета“ – Торехон де Ардос

Четвърта възрастова група

Първа награда

1.Калин Чакъров – ОУ “Св.Св. Кирил и методий“ – Поликраище

2.Пламена Петрова – ОУ “Н. Й. Вапцаров“,- гр. Попово

Втора награда

1. Ашлин Анева – ОУ “Н. Й. Вапцаров“ -гр. Попово

2 Райна Георгиева – асоциация “ТАНГРА“ – Мадрид

Трета награда

 1. Цветомира Найденова – ПГТ “М. Георгиев“ – гр. Видин
 2. Виктория Колева – асоциация “ТАНГРА“ – Мадрид

Самостоятелни участия

Първа награда

 1. Рафаела Кънева – 10г, 135 училище “Ян Коменски “ – гр. София
 2. Алекс Димитров -9 г., БНУ “Аз съм българче “ – Бремерхафен, Германия
 3. Симона Василева – 15 г. ППМГ “Д. Чинтулов “ ,гр.Свилен
 4. София-Виктория Гишина – 6 г. “Св. Климент Охридски“ – Пазарджик
 5. Майкъл Уилямс Да Силва – 6 г., гр. Мездра
 6. Дaяна Сиракова – 6 г. , ДГ “Космонавт“ – гр. Пловдив

Втора награда

1.Христиана Митева – 5 г., гр. Габрово

2. Петя Димитрова – 11 г. ОБДЦКИ – гр. Русе

3. Валериа Тютюнджиева – 7 г. БУ “Хр. Ботев“ – гр. Челтнъм, Великобритания

Трета награда

 1. Йоанна Николев – 7 г. , НУ “Ив. Вазов “ – гр. Есен, Германия
 2. Никол Стойчева – 7 г. ОУ “ Хр. Смирненски “ – гр. Пазарджик
 3. Иван Костадинов -14 г. , с. Младен, общ Севлиево
 4. Божидар Тянков, 7г, ОУ „Л.Каравелов“-Попово

Художествени школи

Първа награда

 1. Калоян Донев – 7 г. НУ “ Роден край 1931 “ – гр. София
 2. Виктория Иванова – 12 г., Школа по ИИ НУ “Й. Йовков 1870 “ – гр. Добрич
 3. Гергана Ванкова – 10 г. НДД – гр. София

Втора награда

 1. Дивна Железчева – 8 г. НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров“ – гр. Бургас
 2. Виктория Денчева – 17 г., школа “Арт Попово“

Трета награда

 1. Версавия Янкова – Клуб “Светлени сред сенки“ ОДК – гр. Казанлък
 2. Радослава Райкова – 12 г., Школа “Арт Попово“, ДК “Д. Коларов“
 3. Мила Керчева – 17 г. Център за подкрепа на личното развитие, Бургас

Награда за цялостно участие

 1. Национален учебен комплекс по култура – гр. София
 2. Център за изкуство, култура и образование – гр. София
 3. Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – гр. София

 

Грамотите за наградените и участниците ще бъдат изпратени по пощата. Поради организационни причини писмата за България ще се изпратят във втората половина на месец юли.

Share Button