ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РEД НА ПБНУ „РОДИНА“ – гр. МАЛАГА

учебна година 2022/23.

ВЪТРЕШEН   ПРАВИЛНИК   КЪМ УСТАВА НА Асоциация Малага-България 2010  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПБНУ ” Родина”

 

1.Обучението в Първо българско неделно училище ” Родина” –  гр. Малага,се осъществява от Асоциация Малага-България 2010, регистриранa съгласно законодателството на Испания за извършване на образователно-културна дейност, като  спазва законодателните изисквания на МОН на РБългария за Българските училища в чужбина

Асоциация Малага-България 2010:

-избира учителския състав, училищен ръководител и при необходимост  друг непедагогически персонал, например счетоводител и координатор човешки ресурси,

-осигурява материалната база и безопасни условия на обучение

-взима решения  за   разпределяне на финансовите и материални ресурси, определя финансовото възнаграждение на персонала на училището,

-определя след обсъждане с родителския съвет, ако е необходимо, с  цел посрещане  на разноски, които не се покриват от  МОН,  училищни вноски.  Средствата от тези вноски се използват единствено за покриване на разходи, свързани с дейността на училището. Бюджетът на ПБНУ  “Родина”, финансовият  годишен отчет   и  вноските   се  приемат от обикновено общо събрание.

-съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства,

-спомага за решаването на текущи проблеми на училището.

 

Дейността на българските неделни училища се подпомага със средства от бюджета на МОН на РБългария и обучението в ПБНУ ” Родина” е съобразена с програмите и изискванията на МОН.

Дейността на членовете на Асоциация Малага-България 2010 , свързана с ПБНУ ” Родина”, е доброволна, материално възнаграждение получават учителите, училищният  ръководител, счетоводителят или друг непедагогически персонал, както и водещите извънкласна дейност. Лицата , които получават материално възнаграждение, не могат да бъдат избирани като председател у заместник -председател на асоциацията.

Учителският състав, училищният ръководител и  непедагогическият персонал се избират на конкурсен принцип по документи и/или интервю. Договорите сe сключват за една учебна година. След приключването им на обикновено общо събрание се решава  с кои учители ще бъде сключен нов договор. За свободните места се обявява избор. Училищният ръководител се избира и гласува от обикновено общо събрание за 2 години. На обикновено общо събрание се избира  комисия, състояща се от най-малко 5 членове, която избира училищния персонал за обявените свободни места по предварително изработени от нея критерии. По правило  членове на комисията са  председателят , заместник- председателят и училищният ръководител. Представител на  родителския съвет  може  да участва в заседанията на комисията. По изключение изборната комисия може да се се определи от УС. Резултатите от конкурса проведен от комисията се представят на  общо събрание за гласуване.

Училищният състав споделя и приема целите на асоциацията, като работи за доброто име и авторитета на училището.

 

2.За цялостната дейност на Първо българско неделно училище ” Родина”отговаря училищен ръководител, определен от Асоциация Малага-България 2010.

Училищният ръководител :

-oсъществява контрол на изпълнението на учебния план и учебните програми и на положената преподавателска работа в Първо българско неделно училище  “Родина”

-взима решения за текущи проблеми на училището и по теми, свързани с реализирането на обучението и извънкласната дейност,

-организира приемането и обучението на ученици в училището,

-следи за воденето и съхранението на документацията  на  училището,

-следи за правилното изразходване на средствата, като изготвя  заедно със счетоводителят  предварителен разчет и предложение  за разходите, свързани с дейността на училището, които се представят на УС на асцоциацията за одобрение

-планира и реализира мерки за развитието на училището,

-следи за осигуряването на безопасни условия на обучение и за опазването  на материално-техническата база на училището,

-изготвя отчети до МОН,

-подписва и подпечатва документи, свързани със спецификата на неговата дейност.

 

Учителският състав реализира  обучението и извънкласната дейност, oсъществява  изпълнението на учебния план и учебните програми, спазва етичния кодекс на работещите с деца. С цел обсъждане решаването  на текущите проблеми  и  дейности на училището се създава учителски съвет, съставен от училищния ръководител и всички учители, включително водещите извънкласна дейност, който заседава най-малко 1 път на 2 месеца. Член на УС или представител на асоциацията, определен от УС, може да присъства на събранията, както и член на родителския съвет.

 

Счетоводителят и координатор човешки ресурси изготвя предложение за разчет  на средствата заедно   с училищния ръководител , отчита разходване на финансовите средствата, подготвя финансови отчети, събира училищните такси, изготвя трудовите договори и месечни платежни листове, извършва представяне и плащане на социални осигуравки и данъци и представяне на  данъчни декларации.

 

5.Към  Първо българско неделно училище ” Родина” се създава родителски съвет с най-малко 3 членове  като представетелен орган на родителите и орган за подпомагане и проследяване дейността на училището, избира се за срок от една година. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала. Училищният ръководител и учителският състав провеждат родителски срещи, като с цел решаване на административни и организационни задачи и проблеми на тези срещи могат да присъстват представители на асоциацията.

 

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището и асоциацията, като не могат да бъдат членове на управителния съвет на асоциацията и не могат да бъдат избирани за училищен ръководител,както и да са част от персонала на училището.

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.  На заседанията може да присъства председателят на асоциацията с право на съвещателен глас.

Родителският съвет   прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси , съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност; подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности и осъществява  контрол върху дейността на училището, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в Испания и представя годишен отчет до МОН.

 

Асоциация Малага-България 2010 и нейният УС , училищният ръководител, учителският състав и неподагогическият персонал и  родителският съвет cътрудничaт помежду си  за доброто функциониране на ПБНУ ” Родина”.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РEД НА ПБНУ „РОДИНА“ – гр. МАЛАГА

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в ПБНУ “ Родина“ – Малага.

Училище “ Родина“ – Малага, е официална образователна институция към асоциация “Малага – България 2010″, регистрирана в Испания, и организирано според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина. ПБНУ “Родина“ – Малага, e включено в Списък на МОН на българските неделни училища в чужбина

.Българското училище “РОДИНА“ – гр. МАЛАГА, е образователна структура от 1 до 12 клас включително и осигурява обучение по следните учебни предмети: български език, българска история , българска география и българска култура /народни танци, етнография , музика и фолклор/. На учениците от поготвителна група,  I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България.

ПРИЕМ

 1. ПБНУ “ Родина“ – Малага, предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 4- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. Провежда се анкета за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година
 2. Всяко дете е добре дошло на едно пробно занятие. В случай че родителите решат детето им да бъде записано като ученик, попълват съответните необходими документи.
 3. Училището приема ученици през цялата учебна година, но удостоверения за завършен клас получават единствено учениците, които са посещавали редовно училищните занятия, допостими са 1/3 отсътствия .
 4. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището, като учебниците подлежат на връщане в края на учебната година. При загубване или повреждане на учебник родителят дължи сума, равна на стойността му.
 5. Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиранедейността на училището. Родителите, които не дават разрешение за това, уведомяват ръководството в писмена форма и това се отразява в специален формуляр. Класният ръководител заедно с родителя определя формата, с която ще се избягва съответният ученик да попада в общите снимки.
 6. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището. Ако родителят не е подал писмена молба, ученикът след направените отсъствия се счита за самоизключил и не може да получи документ за завършен клас за съответната учебна година, но в случай, че пожелае, може да възстанови и да продължи посещението в училището.
 7. Документи за прием в училището се подават на 2 етапа. До 15 юни в края на всяка учебна година и до 30 септември в началото на следващата учебна година, за да могат да се направят своевременно заявки за учебници и учебни помагала. По същото време се заявяваи участието на детето в извънкласна дейност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 1. Учебните занятия започват в края насептемвр или началото на октомври и завършват в края на май за учениците до 4 клас и до средата на юни за по-големите ученици. Занятията се провеждат всяка събота. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на испанските училища.

ВЪТРЕШЕН РЕД

1.Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. Заспокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме. Учениците се приемат от класните ръководители 5 минути преди началото на занятията, а закъснелите ученици се придружават от дежурен родител или администратора. Учителите отговарят за безопастността на децата в промеждутъка на започване на извънкласните дейности. За открити уроци, посещения на родители или други лица в часовете се уведомява рьководителят на училището.

 1. За реда и безопасността в училище и по време на междучасията отговарят класните ръководители по класове.
 2. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните занаятия. Родителите уведомяват писмено кой е упълномощен освен тях да вземе детето им.
 3. В училището се използват само предварително определените пространства в определеното за това време. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени.Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от учителите и се съхраняват добросъвестно.
 4. Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др. , по време на учебните часове. При неспазване на това правило електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.
 5. Не е разрешено самостоятелно напускане на сградата на учениците под 12г.
 6. При отсъствие на училищния ръководител се посочва дежурен учител, който поема функции на ръководител за деня.

 

ФИНАНСИРАНЕ

 1. Българското училище “ Родина“ – Малага, се финансира от МОН и се подпомага при необходимост от родителски вноски. Средствата от родителските вноски се изпозват само за разходи на училището, непокрити от ПМС за българските училища в чужбина, и организиране на тържества на учениците. Всяко тримесечие се изготвя доклад за разхода на средствата, който се представя на Родителския съвет към училището.

2.Родителските вноски  се определят всяка учебна година и се обсъждат с родителския съвет или на първата обща родителска среща за учебната  година .

 1. За добрата работа на училището е изключително важно родителските вноски да се внасят навреме.

ПРАВА НА УЧИТЕЛЯ

1 Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като спазва изискванията на МОН.

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.
 2. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.
 3. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

1.Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика. Да спазва работната дисциплина.

 1. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми.
 2. Да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител.
 3. Да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището.
 4. Да се грижи за безопасността и опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището.
 5. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.
 6. Да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
 7. Да провежда най-малко една родителска среща на година.
 8. Да спазват Правилника за вътрешния ред на училището и да запознаят учениците с него.

УЧЕНИЦИ

Ученикът има следните права :

 1. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина.
 2. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 3. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 4. Ученикът има право на не повече от 1/3 отсъствия от училище по уважителни причини. При направени повече отсъствия , но не повече от 50%, по преценка на класния ръководител и  учителския съвет, ученикът може да получи свидетелство за завършен клас след провеждане на тестове за покриване на ниво и/или сред  представяне на разработени упражнения , теми.  Своевременното уведомяване на съответния преподавател за отсъствията е задължително, а писмено извинение от родителя се приема и по електронен път до следващото занятие.

Ученикът има следните задължения:

 1. Да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.
 2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина.
 3. Да не накърнява честта и достойнството на другите ученици и учителите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.
 4. Да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма;
 5. Да идва на училище, подготвен за съответния час.
 6. Да спазва дисциплината и реда по време на занятията.
 7. Да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение , както и Правилника за вътрешния ред на училището.

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.
 2. Да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.
 3. Да участват в родителските срещи. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика
 4. Да избират членовете на родителския съвет и да бъде избирани като такива

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Да се запознаят с учебния план и с Правилника на училището при записване на ученика

2.. Родителите отговарят за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното ръководство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка/.

3.Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

 1. Родителите се задължават да уведомяват навреме администрацията или преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина, като представят документ в писмена форма.
 2. При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището.
 3. Родителите приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. след приключването им. В случай че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.
 4. Да запознаят ученика с Правилника за дейността и вътрешния ред на училището.
 5. Родителите уведомяват класния ръководител за евентуални налични алергии, здравословни порблеми на ученика, като изрично посочват  медикаменти и телефон при спешна ситуация.

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите и УС на асоциацията. Учителите, родителите и учителите , членовете на асоциацията спазват правилника за дейността и вътрешния ред на училището.

 

 

Мерки за безопасност свързани с особености на сградата на училището/Р.Г.Луна/

 

1.Учениците до 12г са придружени по време на учебните часове и  междучасията от учител.  Слизането от II етаж на сградата, както и напускането на класните стаи става под строй.

 1. Не се допуска самостоятелно излизане от класната стая на деца до 12г. Ако се налага родител да вземепо-рано детето си , това става от класната стая, след предварително уведомяване на учителя.
 2. Дежурен родител следи за безопосността на децата заедно с учителите.

4.Преди и след края на занятията, след предаването на детето на родителя, отговорността се носи от него.

5.По време на тържества ,учителите носят отговорност за децата  по класове до края на изявата им. След приключване на тържеството тази отговорност е на родителите.

6.Не се разрешава тичане, игра на топка в рамките на сградата. Не се разрешава качване върху и надвесване над парапетите на II етаж и стълбищата.

7.В двора не се допуска качване по външната пожарна стълба.

 

 

 

 

 

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...