Вестник Аз Буки бр.7 12-18 02.2015г-Родния флаг се развя в Малага

Родният флаг
се развя в Малага
Зина СОКОЛОВА
В началото на януари
в испанския град Малага
се провеждат традици-
онните шествия в чест
на раждането на Исус,
наречени Кабалгата. За
първи път от кметството
канят за участие и бълга-
рите, които живеят там. В
церемонията се включват
както деца от българското
училище в града, така и
техни родители.
„Представихме Бъл-
гария, облечени в бъл-
гарски носии, носехме и
нашето знаме – разказва
Петранка Костадинова,
председател на асоциа-
ция „Малага – България
2010“. – Изключително
вълнуващо беше да раз-
веем българския флаг на
такова голямо шествие
пред очите на хиляди
хора.“
Българското учили-
ще в Малга е първото и
единствено засега в об-
ласт Андалусия, една от
най-големите в Испания.
Създадено е преди три
години по инициатива
на асоциацията „Малага
– България 2010“, чийто
девиз е „Заедно можем
повече“. За първи път
тази година по идея на
асоциацията на 6, 7 и 8
март ще се проведат и
български дни в Малага.
Начинанието се под-
крепя и от другите бъл-
гарски асоциации, ко-
ито с готовност стават
съорганизатори. Това са
асоциация „Българска
дружина“ – Малага, съз-
дадена през 2001 г. с пред-
седател Матей Фотев. Тя
работи за запазването на
културната идентичност
на нашите сънародници
и активно се включва
в местни фестивали и
празници на културата с
щандове с информация за
България. Това е и първа-
та регистрирана българ-
ска асоциация в Испания.
Другата организация е
асоциация „Марбея –
България 2013“ с пред-
седател Анита Христова,
която подготвя откриване
на българско училище в
град Марбея.
О т н я кол ко год и н и
асоциация „Малага –
България 2010“ помага
и на деца сираци в Бъл-

Share Button
Споделяне:

Може да харесате още...