ное 142013
 
 14.11.2013  Posted by at 14:57 Всички Коментарите са изключени за За Вас студенти

STUDENTI

Share Button
ное 142013
 
 14.11.2013  Posted by at 09:35 Всички Коментарите са изключени за Фламенко

ТЕАТЪР

Share Button
ное 142013
 
 14.11.2013  Posted by at 09:33 Асоциация, Всички Коментарите са изключени за ЕКСКУРЗИЯ

ЕКСКУРЗИЯ

Share Button
ное 112013
 
 11.11.2013  Posted by at 22:32 Асоциация, Всички, Училище Коментарите са изключени за ВЪТРЕШEН ПРАВИЛНИК КЪМ УСТАВА НА Асоциация Малага-България 2010 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПБНУ ” Родина”

1.Обучението в Първо българско неделно училище ” Родина” –  гр. Малага,

се осъществява от Асоциация Малага-България 2010 , регистриранa съгласно законодателството на Испания за извършване на образователно-културна

дейност

 

Асоциация Малага-България 2010:

-избира учителския състав, училищен ръководител и при необходимост  друг непедагогически персонал, например счетоводител и координатор човешки ресурси,

-осигурява материалната база,

-взима решения  за   разпределяне на финансовите и материални ресурси, определя финансовото възнаграждение на персонала на училището,

-определя, ако е необходимо, с  цел посрещане  на разноски, които не се покриват от  МОН,  училищни такси. Средствата от тези такси се използват единствено за покриване на разходи, свързани с дейността на училището. Бюджетът на ПБНУ  “Родина”, финансовият  годишен отчет   и  таксите   се  приемат от обикновено общо събрание.

-съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства,

-спомага за решаването на текущи проблеми на училището.

 

Дейността на българските неделни училища се подпомага със средства от бюджета на МОН на РБългария и обучението в ПБНУ ” Родина” е съобразена с програмите и изискванията на МОН.

 

Дейността на членовете на Асоциация Малага-България 2010 , свързана с ПБНУ ” Родина”, е доброволна, материално възнаграждение получават учителите, училищният  ръководител, счетоводителят или друг непедагогически персонал, както и водещите извънкласна дейност. Лицата , които получават материално възнаграждение, не могат да бъдат избирани като председател у заместник -председател на асоциацията.

 

Учителският състав, училищният ръководител и  непедагогическият персонал се избират по документи и/или интервю. Договорите сe сключват за една учебна година. След приключването и на обикновено общо събрание се решава  с кои учители ще бъде сключен нов договор. За свободните места се обявява избор.Училищният ръководител се избира от обикновено общо събрание за 2 години. На обикновено общо събрание се избира  комисия, състояща се от най-малко 5 членове, която избира останалия училищен персонал за обявените свободни места по предварително изработени от нея критерии. В комисията участват задължително  председателят , заместник- председателят и училищният ръководител. Представител на  родителския съвет  може  да участва в заседанията на комисията с право на съвещателен глас .

 

Училищният състав споделя и приема целите на асоциацията, като работи за доброто име и авторитета на училището.

 

2.За цялостната дейност на Първо българско неделно училище ” Родина”отговаря училищен ръководител, определен от Асоциация Малага-България 2010.

 

Училищният ръководител :

-oсъществява контрол на изпълнението на учебния план и учебните програми и на положената преподавателска работа в Първо българско неделно училище  “Родина”

-взима решения за текущи проблеми на училището и по теми, свързани с реализирането на обучението и извънкласната дейност,

-организира приемането и обучението на ученици в училището,

-следи за воденето и съхранението на документацията  на  училището,

-следи за правилното изразходване на средствата, като изготвя  заедно със счетоводителя предварителен разчет на  разходите, свързани с дейността на училището,

-планира и реализира мерки за развитието на училището,

-следи за осигуряването на безопасни условия на обучение и за опазването  на материално-техническата база на училището,

-изготвя отчети до МОН,

-подписва и подпечатва документи, свързани със спецификата на неговата дейност.

 

3. Учителският състав реализира  обучението и извънкласната дейност, oсъществява  изпълнението на учебния план и учебните програми, спазва етичния кодекс на работещите с деца. С цел обсъждане решаването  на текущите проблеми  и  дейности на училището се създава учителски съвет, съставен от училищния ръководител и всички учители, включително водещите извънкласна дейност, който заседава най-малко 1 път на 2 месеца. Член на УС или представител на асоциацията, определен от УС, може да присъства на събранията.

 

4. Счетоводителят и координатор човешки ресурси изготвя предложение за разчет  на средствата заедно   с училищния ръководител , отчита разходване на финансовите средствата, подготвя финансови отчети, събира училищните такси, изготвя трудовите договори и месечни платежни листове, извършва представяне и плащане на социални осигуравки и данъци и представяне на  данъчни декларации.

 

5.Към  Първо българско неделно училище ” Родина” се създава родителски съвет с най-малко 3 членове  като представетелен орган на родителите и орган за подпомагане и проследяване дейността на училището, избира се за срок от една година. Членовете на родителския съвет извършват дейността си на обществени начала. Училищният ръководител и учителският състав провеждат родителски срещи, като с цел решаване на административни и организационни задачи и проблеми на тези срещи могат да присъстват представители на асоциацията.

 

Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището и асоциацията, като не могат да бъдат членове на управителния съвет на асоциацията и не могат да бъдат избирани за училищен ръководител.

 

Училищният ръководител участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен глас.  На заседанията може да присъства председателят на асоциацията с право на съвещателен глас.

 

Родителският съвет   прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището; съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси , съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност; подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности и осъществява  контрол върху дейността на училището, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

 

Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в Испания и представя годишен отчет до МОН.

6. Асоциация Малага-България 2010 и нейният УС , училищният ръководител, учителският състав и неподагогическият персонал и  родителският съвет cътрудничaт помежду си  за доброто функциониране на ПБНУ ” Родина”.

Share Button
ное 062013
 
 06.11.2013  Posted by at 07:54 Всички Коментарите са изключени за На живо в студиото на радио Onda azul-гр.Малага

На 05.11.2013 г. в 10’30  бе излъчено  предаване на живо  в студиото на радио Онда  асул. Събитието  бе организирано   от  нашите      приятели  и съдружници  Асоциацията на съседите в  Каранке. Представител на Асоциация Малага-България-2010   беше  Петя Арабаджова  счетоводител на ПБНУ’ Родина’  и член на Управителния съвет   на асоциацията.  Ако влезете в сайта на    радиото  ще имате възможност да се запознаете с подробностите.Málaga al día 1ª hora – Onda Azul Málaga RTV

Share Button
ное 042013
 
 04.11.2013  Posted by at 09:52 Асоциация, Всички Коментарите са изключени за Отчетен доклад на Асоциация „Малага-България-2010“ за периода 11.04.2009 – 03.11.2013 г.

Предлагаме Ви отчетния доклад на асоциацията за периода 11.04.2009 – 03.11.2013 г.:

Share Button
ное 032013
 
 03.11.2013  Posted by at 19:13 Всички Коментарите са изключени за ВРЪЧЕНИ ГРАМОТИ

АСОЦИАЦИЯ  МАЛАГА-БЪЛГАРИЯ-2010   ПРЕИЗБРА  ДОСЕГАШНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  КАТО  ЕДИНОДУШНО  МУ   ГЛАСУВА   ОЩЕ ЕДИН МАНДАТ. За  осъществения принос за основаването и развитието на Асоциация Малага-България-2010,   председателя  на асоциацията    връчи     ГРАМОТИ   на Бонка Василева-секретар    и    Любка Христова -вицепрезидент.

Share Button
ное 032013
 
 03.11.2013  Posted by at 18:58 Всички Коментарите са изключени за ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ

Асоциация Малага-България 2010 предвижда организиране на детска занималня –  лудотека за деца от 3 до 5 годишна възраст, събота от 10.00 до 11.30 ч, като занятията ще се провеждат на български език.

 С цел предварително сформиране на група, молим родителите, желаещи да запишат децата си, да се свържат с нас на телефон 685 635 648.

или на адрес: c/ Virgen de la Candelaria N 2, Málaga

Centro Municipal “Rafael González Luna”

Събота   9.30 до 14.30ч.

Share Button
ное 022013
 
 02.11.2013  Posted by at 06:16 Всички Коментарите са изключени за Благотворителен базар
Share Button
ное 012013
 
 01.11.2013  Posted by at 09:52 Всички Коментарите са изключени за 1 ноември – Ден на народните будители

Ръководството на Асоциация Малага-България-2010  поздравява  екипа на ПБНУ’Родина’ гр. Малага  с  днешния забележителен празник като им  желае  още по-  високи  професионални успехи.С много  обич  и   достойнство   цветя  1 ноемврида  сееят  семето  на науката и знанието.

Share Button